ข่าวทั่วไป


อ่าน : 327 19 เม.ย. 2564 15:27:33
:: เรื่อง การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

เพื่อให้เป็นไปตามแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอย่างเป็นรูปธรรมประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย ให้ได้เนินการด้านจัดการขยะในพื้นที่อย่างเคร่งคัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกจึงได้กำหนดข้อตกลง ดังนี้

๑) ให้คณะบริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างทุกคน นำขยะมาทุกวัน จันทร์และวันศุกร์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้มามือเปล่า ซึ่งเป็นขยะออมบุญ เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดอยโอกาสทางสังคม

๒) ทุกวันพุธ คณะบริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างทุกคน จะต้องหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกัน ตามกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ฉันพี่น้องโดยห้ามมีถุงพลาสติก

๓) คณะบริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างทุกคนจะต้องนำแก้วน้ำส่วนตัวมา เพื่อเป็นการลดการใช้ขยะประเภทแก้วพลาสติก

Galleryโดย : Admin Admin 19 เม.ย. 2564 15:27:33

HOT


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมก...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

ล่าสุด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 27,879 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 18 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 72 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP