คู่มือต่างๆในการปฏิบัติงาน


#
1 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงาน การปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (20 เม.ย. 2564 15:39:08)
2 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก (16 เม.ย. 2564 14:22:56)
3 คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ (10 ก.ค. 2563 11:27:52)
4 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานลูกจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (28 มิ.ย. 2562 09:26:02)
5 คู่มือภาษี (26 มิ.ย. 2562 11:02:05)
6 รานงานผลปฎิบัติราชการ (26 มิ.ย. 2562 10:49:00)
7 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (อบต.ตากตก) (26 มิ.ย. 2562 10:47:53)
8 คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง (26 มิ.ย. 2562 10:47:11)
9 คู่มือเบี้ยยังชีพ อบต.ตากตก (26 มิ.ย. 2562 10:46:13)
10 แผนพัฒนาบุคลากร (26 มิ.ย. 2562 10:43:45)
เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,414 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 5 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 120 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP